*ST大集(sz000564)单季财务指标页面_淘股吧

*ST大集(sz000564) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
每股收益(摊薄) -0.0273 -0.7220 -0.0093
销售毛利率(%) 42.5106 56.4428 33.5102
销售净利率(%) -34.1397 -933.0929 -10.5451
净资产收益率(摊薄,%) -0.6485 -17.0606 -0.1866
净资产收益率(期初期末平均,%) -0.6469 -15.7145 -0.1865
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -0.6434 -14.3137 -0.5156
总资产净利润(%) -0.3576 -8.9887 -0.1156
期间费用率(%) 71.8471 143.7093 70.1030
成本费用利润率(%) -28.3378 -457.6199 -5.6779
净利润/营业总收入(%) -34.1397 -938.9444 -10.4829
销售费用/营业总收入(%) 15.8476 36.0217 21.7664
管理费用/营业总收入(%) 33.3143 40.9644 29.4526
财务费用/营业总收入(%) 22.6852 66.7231 18.8840
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 138.4991 208.3999 138.9909
营业成本/营业总收入(%) 57.4894 43.8303 66.0975
营业利润/营业总收入(%) -38.4124 -932.3852 -21.1710
经营活动净收益/利润总额(%) 98.0927 11.3665 494.0749
价值变动净收益/利润总额(%) 0.6025 12.5515 -179.6794
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 99.4630 91.0857 276.4445
固定资产周转率(次) 0.1330 0.1234 0.1413
流动资产周转率(次) 0.0186 0.0177 0.0207
总资产周转率(次) 0.0105 0.0096 0.0110
存货周转率(次) 0.0493 0.0355 0.0632
存货周转天数(天/次) 1,824.9929 2,536.0252 1,424.4675
应收账款周转率(次) 3.7460 1.6290 1.2559
应收账款周转天数(天/次) 24.0259 55.2497 71.6600
营业周期(天/次) 1,849.0188 2,591.2750 1,496.1275
应付账款周转率(次) 0.0991 0.0694 0.1236
应付账款周转天数(天/次) 907.7273 1,297.3924 727.9366
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 118.8935 52.2412 114.2504
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -43.3342 210.0261 -88.5572
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 112.5591 -194.9662 225.7825
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 130.1587 -22.7960 882.6063
营业总收入同比增长率(%) -9.8055 -56.3323 -63.4282
营业总收入环比增长率(%) 5.3308 -16.0403 -14.0984
营业收入同比增长率(%) -9.8055 -55.5780 -63.2266
营业收入环比增长率(%) 4.6744 -15.0123 -14.4766
营业利润同比增长率(%) 9.3676 -310.7983 -697.9811
营业利润环比增长率(%) 95.6606 -3,597.6415 -333.1408
净利润同比增长率(%) 21.5425 -271.8652 46.4779
净利润环比增长率(%) 96.1702 -7,420.1815 -246.5081
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 21.8767 -284.7084 45.2378
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 96.2175 -7,703.9227 -225.3140
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 24.3528 -151.6884 -83.6414
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 95.8696 -2,471.3146 -4.3665
下一页