null(sz300100)单季财务指标页面_淘股吧

(sz300100) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
每股收益(摊薄) 0.0321 0.0614 0.1380
销售毛利率(%) 13.5982 16.5503 18.8795
销售净利率(%) 1.2710 2.6464 5.4222
净资产收益率(摊薄,%) 0.7024 1.3628 3.0987
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.7038 1.3709 3.1243
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -0.6871 0.9357 2.6341
总资产净利润(%) 0.2083 0.4445 1.0024
期间费用率(%) 14.0948 13.8057 11.7098
成本费用利润率(%) 1.0993 3.5261 7.3158
净利润/营业总收入(%) 1.2710 2.6464 5.4222
销售费用/营业总收入(%) 1.8756 1.4038 0.9097
管理费用/营业总收入(%) 9.5301 9.7334 8.7959
财务费用/营业总收入(%) 2.6891 2.6685 2.0041
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 101.4813 98.1575 93.6704
营业成本/营业总收入(%) 86.4018 83.4497 81.1205
营业利润/营业总收入(%) 1.0958 3.3810 6.7813
经营活动净收益/利润总额(%) -132.7802 53.2348 92.3653
价值变动净收益/利润总额(%) 165.7911 -7.9966 6.3699
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) -97.6235 68.2513 84.3084
固定资产周转率(次) 0.4998 0.4984 0.5346
流动资产周转率(次) 0.3008 0.3145 0.3524
总资产周转率(次) 0.1638 0.1679 0.1849
存货周转率(次) 0.9291 0.9655 1.0050
存货周转天数(天/次) 96.8666 93.2119 89.5531
应收账款周转率(次) 1.1762 1.1468 1.1492
应收账款周转天数(天/次) 76.5195 78.4794 78.3149
营业周期(天/次) 173.3860 171.6913 167.8680
应付账款周转率(次) 0.9063 0.8783 0.8293
应付账款周转天数(天/次) 99.3090 102.4721 108.5235
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 102.9169 101.5144 83.9401
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 15.2061 13.4522 8.5102
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -1,026.5582 730.1050 134.4521
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 1,068.7080 501.3139 155.5606
营业总收入同比增长率(%) 1.0857 22.4877 39.8757
营业总收入环比增长率(%) -2.3969 -9.2651 -13.5033
营业收入同比增长率(%) 1.0857 22.4877 39.8757
营业收入环比增长率(%) -2.3969 -9.2651 -13.5033
营业利润同比增长率(%) -92.6082 -27.9057 543.7533
营业利润环比增长率(%) -68.3666 -54.7618 206.2911
净利润同比增长率(%) -90.4097 -27.3012 332.2093
净利润环比增长率(%) -53.1239 -55.7153 168.1999
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -89.3609 -27.9922 265.2804
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -48.2466 -55.4941 169.5151
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -168.9453 -6.8722 614.6612
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -174.0257 -63.9705 39.8089
下一页