*ST东洋(sz002086)单季财务指标页面_淘股吧

*ST东洋(sz002086) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
每股收益(摊薄) -0.0265 -0.0257 -0.4177
销售毛利率(%) 15.1664 16.8312 -20.8006
销售净利率(%) -21.0570 -23.1505 -223.7434
净资产收益率(摊薄,%) -1.4399 -1.3779 -22.0715
净资产收益率(期初期末平均,%) -1.4291 -1.3687 -19.8598
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -1.4396 -1.5516 -22.7652
总资产净利润(%) -0.6152 -0.6004 -9.2152
期间费用率(%) 32.3497 35.2480 50.5520
成本费用利润率(%) -17.8858 -18.3494 -129.7238
净利润/营业总收入(%) -21.0570 -23.1505 -223.7434
销售费用/营业总收入(%) 1.8748 4.8266 6.1827
管理费用/营业总收入(%) 23.1664 28.6213 25.0549
财务费用/营业总收入(%) 7.3085 1.8000 19.3143
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 120.2736 121.7152 172.5487
营业成本/营业总收入(%) 84.8336 83.1688 120.8006
营业利润/营业总收入(%) -20.7024 -22.3350 -228.8808
经营活动净收益/利润总额(%) 94.2433 97.2293 32.4114
价值变动净收益/利润总额(%) -- -- 3.2456
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 100.7327 113.3601 114.6294
固定资产周转率(次) 0.0806 0.0706 0.1159
流动资产周转率(次) 0.0558 0.0501 0.0777
总资产周转率(次) 0.0292 0.0259 0.0412
存货周转率(次) 0.1981 0.1765 0.3997
存货周转天数(天/次) 454.2866 509.9118 225.1415
应收账款周转率(次) 1.8223 1.6542 2.2079
应收账款周转天数(天/次) 49.3874 54.4075 40.7621
营业周期(天/次) 503.6740 564.3193 265.9036
应付账款周转率(次) 0.5367 0.4817 1.1028
应付账款周转天数(天/次) 167.6855 186.8469 81.6112
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 75.4560 92.9708 147.1352
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 2.1779 11.6203 558.7344
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -10.7424 -53.5124 -770.1511
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -10.3339 -50.6244 -249.7862
营业总收入同比增长率(%) -6.4889 6.0618 87.0765
营业总收入环比增长率(%) 12.1176 -39.9704 34.2712
营业收入同比增长率(%) -6.4889 6.0618 87.0765
营业收入环比增长率(%) 12.1176 -39.9704 34.2712
营业利润同比增长率(%) -65.7266 -154.9746 64.4682
营业利润环比增长率(%) -3.9223 94.1421 -7,580.3330
净利润同比增长率(%) -49.0364 -157.4231 70.1710
净利润环比增长率(%) -1.9791 93.7888 -7,172.2523
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -48.4956 -156.7343 69.9236
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -2.9395 93.8399 -7,209.5219
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 52.7146 39.5983 60.3930
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 8.5272 93.9081 -5,459.7526
下一页