ST中嘉(sz000889)单季财务指标页面_淘股吧

ST中嘉(sz000889) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
每股收益(摊薄) -0.0096 -2.0941 -0.0099
销售毛利率(%) 9.3202 7.9644 8.4138
销售净利率(%) -2.1889 -728.9607 -1.7109
净资产收益率(摊薄,%) -2.7363 -580.2193 -0.4032
净资产收益率(期初期末平均,%) -2.6993 -148.7324 -0.4023
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -3.1020 -127.1851 -0.3334
总资产净利润(%) -0.6565 -80.7027 -0.2749
期间费用率(%) 11.3964 13.7065 9.5726
成本费用利润率(%) -1.7693 -692.8780 -1.2116
净利润/营业总收入(%) -2.1889 -728.9607 -1.7109
销售费用/营业总收入(%) 0.8763 -0.1320 1.4294
管理费用/营业总收入(%) 10.2296 13.3165 8.3403
财务费用/营业总收入(%) 0.2905 0.5220 -0.1970
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 102.1658 105.7607 101.4491
营业成本/营业总收入(%) 90.6798 92.0356 91.5862
营业利润/营业总收入(%) -1.6067 -732.3348 -0.8180
经营活动净收益/利润总额(%) 119.8196 0.7861 117.8967
价值变动净收益/利润总额(%) -- 14.5693 --
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 114.9159 85.5127 82.8529
固定资产周转率(次) 9.5934 4.6796 7.6948
流动资产周转率(次) 0.4472 0.2191 0.3683
总资产周转率(次) 0.2999 0.1107 0.1607
存货周转率(次) 7.6847 5.2376 11.3500
存货周转天数(天/次) 11.7116 17.1834 7.9295
应收账款周转率(次) 0.8198 0.3889 0.5890
应收账款周转天数(天/次) 109.7768 231.4352 152.7911
营业周期(天/次) 121.4885 248.6186 160.7206
应付账款周转率(次) 0.9470 0.5683 1.2070
应付账款周转天数(天/次) 95.0361 158.3542 74.5675
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 81.9055 270.6421 124.5479
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -53.5290 69.0124 11.4993
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 2,471.5282 -1,197.9798 -793.5432
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 2,516.6737 -9.4677 -686.8919
营业总收入同比增长率(%) -28.0597 -64.7174 -19.8950
营业总收入环比增长率(%) 57.3131 -51.4075 2.4347
营业收入同比增长率(%) -28.0597 -64.7174 -19.8950
营业收入环比增长率(%) 57.3131 -51.4075 2.4347
营业利润同比增长率(%) -133.7522 -51,720.4356 -123.5111
营业利润环比增长率(%) 99.6549 -43,404.8789 90.7387
净利润同比增长率(%) -159.0591 -23,928.0173 -160.1563
净利润环比增长率(%) 99.5276 -20,603.5283 81.1915
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -158.5975 -23,172.0693 -158.8623
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 99.5410 -21,057.6406 81.5698
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -204.8953 -15,013.5434 -165.1179
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 99.3831 -21,736.8479 86.3298
下一页