null(sh603711)单季财务指标页面_淘股吧

(sh603711) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
每股收益(摊薄) 0.2441 -0.1566 0.0071
销售毛利率(%) 37.4190 23.1872 30.7743
销售净利率(%) 11.4755 -16.4203 0.4306
净资产收益率(摊薄,%) 3.6524 -2.4327 0.1039
净资产收益率(期初期末平均,%) 3.7204 -2.3523 0.1043
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.7716 -3.1435 -0.3928
总资产净利润(%) 2.3257 -1.5304 0.0650
期间费用率(%) 25.9459 53.2805 33.1109
成本费用利润率(%) 16.4337 -17.4562 -0.0624
净利润/营业总收入(%) 11.4755 -16.4203 0.4306
销售费用/营业总收入(%) 18.1517 39.2485 26.8654
管理费用/营业总收入(%) 7.2892 14.8114 6.7509
财务费用/营业总收入(%) 0.5050 -0.7794 -0.5055
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 89.0631 130.9631 102.9098
营业成本/营业总收入(%) 62.5810 76.8128 69.2257
营业利润/营业总收入(%) 14.6368 -22.8352 0.1573
经营活动净收益/利润总额(%) 74.7243 135.4398 4,527.8392
价值变动净收益/利润总额(%) 2.8572 -9.1631 -1,705.0877
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 74.4989 133.6375 -376.4329
固定资产周转率(次) 0.6311 0.3358 0.5851
流动资产周转率(次) 0.4062 0.1869 0.2766
总资产周转率(次) 0.2027 0.0932 0.1509
存货周转率(次) 4.1667 2.4498 3.2693
存货周转天数(天/次) 21.5999 36.7384 27.5290
应收账款周转率(次) 144.8962 39.4644 32.1420
应收账款周转天数(天/次) 0.6211 2.2805 2.8001
营业周期(天/次) 22.2211 39.0189 30.3290
应付账款周转率(次) 2.0372 1.6678 1.9091
应付账款周转天数(天/次) 44.1785 53.9646 47.1421
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 148.8048 104.8048 117.8814
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 40.6580 -45.2213 -37.8556
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 371.7504 146.0491 1,300.9611
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 354.3029 275.3983 -8,790.9853
营业总收入同比增长率(%) -1.7550 -29.2091 60.6728
营业总收入环比增长率(%) 122.9811 -42.5025 -63.0132
营业收入同比增长率(%) -1.7550 -29.2091 60.6728
营业收入环比增长率(%) 122.9811 -42.5025 -63.0132
营业利润同比增长率(%) -6.4605 -459.8176 101.0311
营业利润环比增长率(%) 242.9250 -8,449.0029 -99.7333
净利润同比增长率(%) -6.2015 -400.7966 103.4770
净利润环比增长率(%) 255.8322 -2,292.4923 -99.0521
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -6.2015 -400.7966 103.4770
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 255.8322 -2,292.4923 -99.0521
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -20.0219 -2,336.3575 87.4087
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 186.8718 -678.3571 -103.7461
下一页