ST荣华(sh600311)单季财务指标页面_淘股吧

ST荣华(sh600311) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
每股收益(摊薄) 0.0067 -0.6351 0.0171
销售毛利率(%) 5.4599 -18.0722 15.3277
销售净利率(%) 2.3441 -213.3404 6.0796
净资产收益率(摊薄,%) 2.1100 -203.1219 1.8071
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.1325 -100.7744 1.8236
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.9760 -8.9969 1.7887
总资产净利润(%) 0.5710 -49.2205 1.2118
期间费用率(%) 1.9651 -3.4653 6.7172
成本费用利润率(%) 2.3962 -179.8841 6.4651
净利润/营业总收入(%) 2.3441 -213.3404 6.0796
销售费用/营业总收入(%) 0.0838 -5.6430 6.1463
管理费用/营业总收入(%) 1.2939 1.7990 1.2258
财务费用/营业总收入(%) 0.5874 0.3787 -0.6550
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 97.8279 118.3164 94.0367
营业成本/营业总收入(%) 94.5401 118.0722 84.6723
营业利润/营业总收入(%) 2.3383 -18.3776 6.0796
经营活动净收益/利润总额(%) 92.6616 8.6060 98.0877
价值变动净收益/利润总额(%) -- -- --
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 92.6616 8.9278 98.0877
固定资产周转率(次) 0.4320 0.4531 0.4346
流动资产周转率(次) 0.6288 0.5256 0.4117
总资产周转率(次) 0.2436 0.2307 0.1993
存货周转率(次) 0.8298 1.1830 0.9228
存货周转天数(天/次) 108.4604 76.0756 97.5324
应收账款周转率(次) 37.0849 32.3221 11.6176
应收账款周转天数(天/次) 2.4269 2.7845 7.7469
营业周期(天/次) 110.8872 78.8600 105.2792
应付账款周转率(次) 3.7493 3.7871 2.7072
应付账款周转天数(天/次) 24.0046 23.7649 33.2441
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 48.4942 57.0452 66.7006
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -15.0865 56.0600 15.5123
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -694.5502 -306.0641 260.1275
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -643.5811 -26.2772 255.1532
营业总收入同比增长率(%) 471.1254 238.1254 45.5103
营业总收入环比增长率(%) -3.4218 5.6711 43.3800
营业收入同比增长率(%) 471.1254 238.1254 45.5103
营业收入环比增长率(%) -3.4218 5.6711 43.3800
营业利润同比增长率(%) 142.7321 12.5437 189.9672
营业利润环比增长率(%) 112.2882 -419.4265 455.1043
净利润同比增长率(%) 141.9784 -779.3358 187.7162
净利润环比增长率(%) 101.0612 -3,808.1233 531.4286
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 141.9784 -779.3358 187.7162
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 101.0612 -3,808.1233 531.4286
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 138.8857 17.3187 186.7543
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 111.0141 -437.5061 509.1516
下一页